Standard abonnementsvilkår bedrift

1. GENERELL INFORMASJON
1.1 Avtalen gjelder
De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Net-Work AS eller formidlet av Net-Work AS gjennom websider, selgere og samarbeidspartnere.
Tilknytning til bredbåndsnettet leveres hvis det er teknisk mulig å levere produkter fra Net-Work AS til kunden. Dersom det trenges forbedringer i aksessnettet frem til kundens termineringspunkt, må dette dekkes av kunden.
1.2 Abonnement bestilling
Bestilling av abonnement og tjenester via Web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser.
Dersom en kunde tar i bruk Net-Work AS sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår.
Hvis abonnementet avbestilles før ruteren / produkter er gjort tilgjengelig for kunden, tilkommer det kunden å betale et avbestillingsgebyr i henhold til Net-Work AS sin gjeldende prisliste ved kontraktsinngåelse.
Etter at ruteren / produkter er gjort tilgjengelig for kunden, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av punkt 7 nedenfor. Net-Work AS garanterer ikke et eksakt leveringstidspunkt for tjenesten uten etter særskilt avtale.
Dersom Net-Work AS på kundens vegne avbestiller en eksisterende linje for å levere linjeløsninger, er Net-Work AS ikke ansvarlig for det økonomiske forholdet mellom kunden og leverandøren av den eksisterende linjen / produktet.
Om det etter at Net-Work AS har meddelt kunden at Net-Work AS kan levere tjenesten, skulle vise seg at Net-Work AS likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten eller ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten til angitt tid, er Net-Work AS ikke ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinket eller utelatt levering.
1.3 Informasjon rundt kredittvurdering
Det vil bli foretatt en rutinemessig kredittvurdering av nye abonnenter. Net-Work AS har rett til å avslå leveranse uten ytterligere begrunnelse.

2. PRODUKTER
2.1 Bredbåndstilgang
Net-Work AS gir kunden en bredbåndstilgang via faste linjer med nærmere avtalt kapasitet, og en DSL-ruter/Fibermodem eller direkte kontakt med en switch. Bredbåndstilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. DSL-ruteren/Fibermodem/Switch er Net-Work AS sin eiendom, og må returneres ved endt kontrakt eller når Net-Work AS ber om å få ruteren i retur uavhengig av årsak.
Kunden er selv ansvarlig for eget tradisjonelt telefoni- eller ISDN abonnement. Linjehastigheten vil være inntil den bestilte hastighetsklasse. Bredbåndstilgangen leveres til en definert kilobit per sekund rate. Kunden må påregne at effektiv linjehastighet kan være noe lavere enn den definerte hastighet på grunn av signaltap på linjen.
Net-Work AS kompenserer etter evne signaltapet på linjen, hvis ikke annet er spesifisert, men særlig i perioder med stor belastning på nettet vil kunden kunne oppleve å få dårligere kapasitet og hastighet enn opplyst i prislisten.
Er det av tekniske årsaker ikke mulig å levere den bestilte hastighetsklassen, anses den høyest mulige klassen bestilt.
Dersom det viser seg at avstanden til sentral er større enn gjeldende produktspesifikasjon til det aktuelle produkt, vil linjen bli levert til tilnærmet bestilt hastighetsklasse. Kunden vil bli informert elektronisk og har mulighet til å avbestille abonnementet (se punkt 1.2). Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere bredbåndstilknytning til kunden, betaler ikke kunden noe for forsøket med mindre annet er avtalt. Bredbåndstilgang leveres til nettermineringspunktet (NTP).
NTP defineres som overgangen mellom netteiers nett og kundens interne nett. NTP kan være plassert utenfor eller umiddelbart etter gjennomslag i mur/vegg til bygget der bredbåndstilgang er bestilt («Grunnmursprinsippet»).
Intern kabling som måtte være nødvendig for å levere bredbånd til kundens lokaler er kundens eget ansvar.
Om kunden ønsker fremføring av nye kabler og kontakter i forbindelse med etableringen av DSL-ruter/Fibermodem, må kunden betale tillegg for dette, ut over etableringsprisen fra Net-Work AS, i henhold til Net-Work AS sin eller underleverandørs til enhver tid gjeldende priser for dette.
2.2 Tjenester som er tilknyttet
Gjennom bredbåndstilgangen får kunden tilgang til Internett. Driftsforstyrrelser på disse tjenestene kan forekomme. Internett er normalt tilgjengelig hele døgnet. Kunden får også tilgang til kundeservice som er tilgjengelig både på epost og på telefon i de til enhver tid gjeldende åpningstider.
Ved særlige forretningsmessige behov vil det kunne avtales individuelle vilkår til tjenestekvalitet som utfyller nærværende avtale.

3. INFORMASJON OM PRISER
3.1 Priser på Abonnementer
Kunden betaler engangs etableringspris, samt månedlig abonnementsavgift.
Prisene fremgår av Net-Work AS sin til enhver tid gjeldende prisliste.
Net-Work AS skal varsle kunden om prisendringer. Ved eventuell økning av prisene skal kunden varsles skriftlig minst to måneder før endring trer i kraft. Varsel utsendt til kundens epost adresse regnes som skriftlig varsel.
Abonnement tegnes første gang for et år, og fornyes automatisk til en løpende kontrakt dersom ikke noe annet er avtalt.
Abonnementet kan ikke brukes av andre enn kunden som har underskrevet avtalen, dersom andre bruker linjen vil de måtte lage egne avtaler med Net-Work AS.
Eventuelle endringer må være skriftlig godkjent av Net-Work AS
3.2 Priser på tilleggstjenester
Priser på tilleggstjenester som tilbys i tilknytning til abonnementet / tjenesten, følger av egne prislister.

4. INFORMASJON OM FAKTURERING
Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement. Kunder faktureres forskuddsvis pr. kvartal for faste avgifter.
Lengre terminer kan avtales, dog alltid forskuddsvis. Første faktura vil således dekke etablering og abonnement fra tilknytningstidspunktet og frem til og med kvartalet etter fakturaforfall. Tilleggstjenester faktureres pr. kvartal av Net-Work AS eller direkte fra en av Net-Work AS sine samarbeidspartnere.
Net-Work AS sine samarbeidspartnere kan ha faktureringsrutiner som avviker fra Net-Work AS sine faktureringsrutiner. Abonnementet faktureres fra den dato da ruteren / tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden.

5. KUNDENS BETALINGSPLIKT
Den som er registrert som kunde hos Net-Work AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Net-Work AS eller Net-Work AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Net-Work AS sin side

6. ENDRINGER
6.1 Krav om melding
Endringer som har betydning for abonnementet / tjenester skal om mulig meldes til Net-Work AS 6 uker før endringen trer i kraft.
6.2 Ved flytting
Kunden kan ta med seg abonnementet dersom kunden flytter til lokaler tilknyttet Net-Work AS sine sentraler og en telefonlinje med kvalitet og kapasitet som tilfredstiller kravene til installering av linjer / tjenester. Kunden må da betale en flyttepris etter gjeldende prisliste. Dersom abonnementet ikke flyttes til kundens nye adresse og abonnementet ikke overdras, se eget punkt 8, må abonnementet sies opp i henhold til punkt 7 nedenfor.
Kunden må varsle Net-Work AS minst 6 uker før flytting skal skje.
6.3 Endre hastighetsklasse
Kunden kan be om endring av hastighetsklasse.
Forhøyelse av hastighet forutsetter at det er teknisk mulig å levere.

7. KRAV VED OPPSIGELSE
Dersom kunden ønsker å si opp abonnementet eller tjenester i løpet bindingstiden (3 år), løses kunden fra kontrakten 6 uker etter at Net-Work AS har mottatt skriftlig oppsigelse. Det tilfaller da kunden å betale Net-Work AS et beløp tilvarende abonnementsavgiften for resterende kontraktsperiode.
Etter det bindingstiden kan kunden med 3 måneders varsel bringe abonnementet til opphør.

8. INFORMASJON VED OVERDRAGELSE
8.1 Overdragelse fra kunden
Kunden kan overføre abonnementet til ny abonnent, og kunden er forpliktet av nærværede vilkår inntil ny abonnent er registrert.
Overdragelsen kan finne sted 6 uker etter at skriftlig bekreftelse er mottatt fra både overdragende og overtakende kunde.
I alle tilfelle er overdragelse betinget av Net-Work AS sin godkjennelse. Overdragelse av abonnement kan ikke finne sted til ny adresse. Overdragelse av abonnement vil bli fakturert i henhold til vår prisliste.
8.2 Informasjon ved overdragelse fra Net-Work AS
Net-Work AS forbeholder seg retten til å kunne overdra sine rettigheter og plikter etter abonnementet til en annen egnet leverandør så lenge dette ikke er urimelig for kunden.

9. FEIL ELLER MANGLER VED PRODUKTET
9.1 Ved reklamasjon
Før feil meldes til Net-Work AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.
Dersom kunden melder om feil som ligger utenfor Net-Work AS sitt ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan Net-Work AS kreve dekket de omkostninger som er forbundet med de tiltak som fra Net-Work AS sin side blir iverksatt på grunn av meldingen.
Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Net-Work AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Net-Work AS slik at Net-Work AS kan iverksette tiltak for avhjelp, se neste punkt.
Dersom dette ikke lykkes, har kunden rett til å levere ruteren tilbake, og få pengene igjen. Dette må skje innen 1 måned etter etableringsdato. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom den ikke gir Net-Work AS melding innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
9.2 Avhjelp
Net-Work AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Net-Work AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Net-Work AS, betaler ikke Net-Work AS disse utgiftene.

9.3 Erstatning
9.3.1 Direkte tap
Net-Work AS er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Net-Work AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Net-Work AS sin kontroll, og som Net-Work AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen Net-Work AS er også ansvarlig for skade som av Net-Work AS ved uaktsomhet er forøvd på kundens eiendom og eiendeler for øvrig, ved montering, etablering og kabelføring og som overskrider det som er nødvendig for monteringen.
9.3.2 Indirekte tap
Net-Work AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Net-Work AS sin side.
Som indirekte tap regnes: – tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) – tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) – tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, – tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av Net-Work AS og gjenstander som utstyret brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk.
9.3.3 Net-Work AS sitt samlede ansvar
Net-Work AS sitt samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 10.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Net-Work AS sin side.
9.4 Ved heving
Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Net-Work AS sin side.

10. TAUSHETSPLIKT
Net-Work AS og de ansatte i Net-Work AS plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av produktet og om innholdet i kundens kommunikasjon på nettet.
Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Net-Work AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

11. MISLIGHOLD FRA KUNDEN
11.1 Ved betalingsmislighold fra kunden
Ved betalingsmislighold vil Net-Work AS sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning.
Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av Net-Work AS sin til enhver tid gjeldende prisliste.
Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt.
Dersom kunden ikke betaler et krav innen utløpet av den betalingsfrist som følger av inkassovarselet og Net-Work AS senere får ett eller flere nye krav mot kunden, kan Net-Work AS frem til kunden har betalt alle krav som er sendt til inkasso, sende det eller de nye kravene som måtte tilkomme til inkasso, uten først å måtte gi kunden inkassovarsel og ny betalingsfrist etter inkassoloven § 9
11.2 Om erstatning
Kunden eller andre som har tilgang til den utplasserte ruteren, er ansvarlige for tap og skade av ruteren. Ved tap eller uopprettelig skade plikter kunden å erstatte ruteren, med en sum i følge prisliste.
11.3 Ved stenging
Net-Work AS kan stenge kundens tilgangen til nettverket helt eller delvis om kunden misligholder sine forpliktelser etter abonnementsavtalen, herunder ved ikke å betale i henhold til faktura sendt fra Net-Work AS eller Net-Work AS sine samarbeidspartnere.
Tilsvarende stengning kan iverksettes av Net-Work AS om det foreligger mislighold som omtalt i bokstav b til d nedenfor i vilkårene punkt 11.4 eller om kunden utøver aktiviteter, herunder «spamming» f.eks ved virusutbrudd, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere. Ved stengning vil kunden bli informert av Net-Work AS.
Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et gjenåpningsgebyr i følge prisliste.
11.4 Ved Heving
Net-Work AS kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen og kreve ruteren utlevert ved vesentlig mislighold fra kundens side.
Vesentlig mislighold foreligger blant annet dersom kunden; – ikke betaler etter første gangs purring, – bruker utstyr som ikke er typegodkjent – bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler, eller – på annen måte grovt misbruker tjenesten, herunder ved krenkelse av tredjemenns rettigheter. Kunden blir fakturert for DSL-ruter/Fibermodem som ikke blir levert i retur i følge prisliste

12. BRUKERRESTRIKSJONER SOM ER EKSTRAORDINÆRE
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, herunder streik eller lockout og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, kan Net-Work AS avbryte tjenesten helt eller delvis.
Net-Work AS har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.
Net-Work AS er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som kundenen måtte bli påført som følge av slike tiltak.
Net-Work AS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.
Dersom kundens telefonlinje flyttes til en annen sentral av eier av telenettet, og Net-Work AS ikke kan levere forbindelse til denne sentralen, vil Net-Work AS måtte avbryte tjenesten.
Dette vil bli varslet minimum 6 uker før flytting av linjen.
Det kan skje endringer i telenettet som gjør at Net-Work AS ikke lenger kan levere DSL til kunden. Dette medfører at tjenesten må stenges.
Stenging av abonnement skal varsles minimum 6 uker før linjen kobles ned.

13. VED ENDRING I VILKÅRENE
Net-Work AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter.

14. VED TVISTER
Tvister mellom kunden og Net-Work AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger skal denne bringes inn for de ordinære domstoler.